^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

O ile etap postępowania administracyjnego nie wiąże się z ponoszeniem opłat za czynności urzędowe, o tyle w postępowaniu sądowo-administracyjnym (WSA i NSA) pobierane są już opłaty. Załączamy stosowne rozporządzenie w tej sprawie.

W postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi pobiera się następujące opłaty od skargi na rozstrzygnięcie organu II instancji:

1) w sprawie decyzji o środowiskowych...

Czytaj więcej: Opłaty kancelaryjne w sprawach przed sądami administracyjnymi

PROCEDURA UCHWALANIA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

(wg. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

1. Wszczęcie procedury uchwalania miejscowego planu (art. 14 UPZP)

1.1 (art. 14 ust. 5 UPZP) etap przygotowawczy (obowiązki wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Cel miejscowego planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy...

Czytaj więcej: Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

PROCEDURA UCHWALANIA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

(wg. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

1. Wszczęcie procedury uchwalania studium uwarunkowań (art. 9 ust. 1 UPZP)

1.1 (art. 9 ust. 1 UPZP) etap przygotowawczy (obowiązki wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Celem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego

1.2 Inicjatywa podjęcia uchwały o...

Czytaj więcej: Procedura uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Duże znaczenie dla wszystkich osób biorących udział w postępowaniach sądowo-administracyjnych ma stały dostęp do orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

Baza dostępna jest przez każdą przeglądarkę internetową:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

Dostęp ten jest bezpłatny i umożliwia szybkie zapoznanie się z orzecznictwem sądowym. Należy pamiętać, że cała baza orzeczeń jest indeksowana, co oznacza, że można ją przeszukiwać według własnych...

Czytaj więcej: Baza orzeczeń sądów administracyjnych

Ważne informacje dla uczestników postępowań:

Dzwoniąc do Sądu:

  • przedstaw się z imienia i nazwiska
  • przygotuj wcześniej sygnaturę akt sprawy, o której chcesz zasięgnąć informacji, a która wygląda tak: „II SA/Sz 1052/14”
  • pamiętaj, że wszystkie rozmowy w Sądach są nagrywane
  • jeśli jesteś stroną postępowania, to Wydział Informacji Sądowej ma obowiązek udzielać informacji o sprawie, o terminach rozpraw czy treści rozstrzygnięcia sądowego

Akta sprawy można przeglądać tylko w siedzibie sądu i...

Czytaj więcej: Sądy administracyjne – Wydziały Informacji Sądowej