^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wiadomosci z rzadu 1W grudniu br. odbędzie się w Katowicach kolejny szczyt klimatyczny COP24. Trwają już przygotowania do organizacji tej konferencji. Rząd właśnie podjął decyzję o zwiększeniu finansowania całego szczytu do kwoty 221 mln zł, nowelizując spec ustawę dotyczącą organizacji tego szczytu, przyjętą … w styczniu tego roku. [1] Usunięcie z rządu prof. Jana Szyszko – prezydenta konferencji, wymusiło zmiany w organizacji całego szczytu.

Pod koniec kwietnia tego roku pisaliśmy już o zmianie na stanowisku prezydenta Konferencji Klimatycznej COP24 w Katowicach. Nowym prezydentem, bo tak nazywa się tak funkcja, został Michał Kurtyka, obecnie już sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. [2] Minister Kurtyka, pełni jednocześnie funkcję specjalnego Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron. Już wtedy zwracaliśmy uwagę, że wydatki na organizację szczytu pochłoną „grube miliony”, choć wtedy była mowa o kwocie „zaledwie” 127 mln zł. Teraz mówi się o 221 mln zł, a w praktyce wydamy znacznie więcej.172.1 Kurtyka foto

fot. Minister Kowalczyk i Minister Kurtyka/Źródło: Ministerstwo Środowiska

Na mocy projektowanych zmian, nowy Pełnomocnik ma przed sobą takie zadania jak:

- wykonywanie czynności reprezentacyjnych związanych z Prezydencją całej Konferencji Klimatycznej;

- przewodniczenie negocjacjom prowadzonym przez Strony Konwencji Klimatycznej, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w zakresie spraw objętych Konwencją klimatyczną, Protokołem z Kioto lub Porozumieniem paryskim;

- współpraca z Sekretariatem Konferencji w zakresie merytorycznego przygotowania Konferencji COP24;

-  nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz wymiana informacji, które pełniły lub będą pełniły funkcje Prezydencji Konferencji Stron;

- udział w spotkaniach, konsultacjach ministerialnych, konsultacjach nieformalnych oraz w innych nieformalnych spotkaniach negocjatorów lub ekspertów, odbywających się przed Konferencją COP24 lub w czasie pełnienia przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron. [3]

Niezależnie od Pełnomocnika, projekt ustawy przewiduje powołanie – uwaga – Specjalnego Wysłannika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Klimatu, który ma wspierać Pełnomocnika w kontaktach dyplomatycznych. Nominacji spodziwamy się już w najbliższym czasie, gdyż ustawa będzie uchwalona i podpisana w tradycyjnym dla tego rządu, stachanowskim tempie.

Wzrost kosztów organizacji szczytu klimatycznego

Z rozbrajającą szczerością rząd pisze w uzasadnieniu do projektu ustawy o przyczynach wzrostu kosztów całego przedsięwzięcia. Warto pokusić się o dłuższy cytat, gdyż jest on rzadkiej urody:

„Ponadto istnieje potrzeba zwiększenia puli środków na dofinansowanie organizacji Konferencji COP24 oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron. Zwiększenie zapewnienia środków finansowych przeznaczonych na organizację COP24 wynika m.in. z toczących się uzgodnień z Sekretariatem Konwencji klimatycznej w zakresie potrzeb organizacyjnych COP24 oraz z konieczności dyslokacji uczestników konferencji na terenie województwa śląskiego oraz małopolskiego.

Dodatkowo nastąpił wzrost cen usług oferowanych na potrzeby organizacji Konferencji COP24, które znacznie przekroczyły oczekiwane wartości, szacowane w oparciu m.in. o doświadczenia poprzednich Konferencji organizowanych w Polsce. Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zasygnalizowało potrzebę podjęcia działań zmierzających do uzyskania dodatkowych środków finansowych w celu zapewnienia sprawnej realizacji działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Konferencji COP24 oraz wydarzeń towarzyszących. Przewiduje się pulę środków finansowych na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego, który przyznawany będzie funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz żołnierzom Żandarmerii Wojskowej za pełnienie służby w czasie przekraczającym ustawowo określoną normę czasu służby w okresie od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 15 grudnia 2018 r., ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Konferencji COP24. W związku z powyższym projekt ustawy określa także zasady przyznawania ww. ekwiwalentu. Miasto Katowice sygnalizowało potrzebę zwiększenia limitu środków przeznaczonych na organizację transportu uczestników Konferencji COP24.” [3]

Kosztami sfinansowania Konferencji Klimatycznej został obciążony w całości NFOŚiGW, który ma w swoich celach m.in. finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym i zadań dotyczących polityki klimatycznej.

logo stop wiatrakom mini[Nasz komentarz] Oczywiście, dużym nietaktem z naszej strony będzie publiczne zadanie pytania, co ma wspólnego organizacja konferencji poświęconej ratowaniu klimatu z ochroną środowiska czy z ratowaniem samego klimatu, skoro uczestniczący w niej przedstawiciele państw, organizatorzy i liczni uczestnicy, tzw. „aktywiści klimatyczni”, wspólnie przez 2 tygodnie wyemitują do atmosfery całkiem sporą ilość „straszliwie szkodliwego” CO2. Ciekawe czy ktoś policzył całkowitą ilość dodatkowej emisji CO2 wynikającą z tak licznego zgromadzenia?

Żarty, żartami, ale podczas tegorocznego szczytu klimatycznego należy spodziewać się dyskusji nad konkretnymi już zobowiązaniami państw, stanowiącymi ich wkład w realizację celów klimatycznych przyjętych w Porozumieniu paryskim w 2015 r. Z niedawnego wystąpienia eurokomisarza ds. klimatu i energii, Miguela Ariasa Cañete wynika, że Komisja Europejska przedstawi swoje nowe propozycje w tym zakresie, które będą miały oczywiście jeden cel – jak najszybszą dekarbonizację europejskich gospodarek, czyli zakaz używania paliw kopalnych. Z jednym oczywiście wyjątkiem, czyli rosyjskiego gazu ziemnego, który może i jest kopalny, może i emituje CO2 podczas spalania, ale zdaniem Komisji Europejskiej jest „czysty”, nie to co brudny, polski węgiel.

Warto zauważyć, że w wypowiedziach polityków zajmujących się klimatem pojawił nowy wątek, wskazujący na zamiar zaostrzenia retoryki używanej przy okazji dyskusji nad tymi zagadnieniami. Przywołajmy jeszcze raz eurokomisarza Cañete, który na konferencji w Brukseli zapowiedział, że przyszły Raport Specjalny ICPP (Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu przy ONZ) posłuży do wskazania nowego celu, w postaci ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C: „Chociaż nasze obecne podejście do ograniczenia emisji o co najmniej 80% jest zgodne z celem 2°C, to nasza długoterminowa strategia będzie musiała rozważyć bardziej ambitne opcje, tak aby osiągnąć 1,5°C.” [4] Komisarzowi Cañete nie przeszkadza nic a nic dość powszechna już wiedza, że raporty IPCC były, delikatnie rzecz ujmując, naciągane, a wyniki pomiarów dostosowywane do potrzeb polityków walczących z klimatem. Pisaliśmy o tym na początku 2017 r. [5] i później też wracaliśmy do tej kwestii [6], gdyż jest ona kluczowa dla całej koncepcji walki z „globalnym ociepleniem.”

Już w lutym tego roku, podsumowaliśmy na naszych łamach całą tę hucpę w ten sposób: „Propaganda uprawiana przez IPCC powoduje, że społeczeństwa wydają tysiące miliardów euro i dolarów na „walkę z CO2”, która z podanych wyżej powodów, nie może przynieść żadnego efektu. Jednak oglądając nasze rachunki za prąd, widzimy też, że nie są to pieniądze stracone dla wszystkich. Są podmioty, które umieją zarabiać na „walce z CO2”. Pozostaje więc pytanie, czy prawda o braku wpływu CO2 na ziemski klimat dotrze w końcu do decydentów i co oni zrobią z tą wiedzą. Na razie dają się wodzić za nos „klimatycznym naciągaczom”. [7]

Biorąc to wszystko pod uwagę, chcielibyśmy znać odpowiedź na proste pytanie, co polski rząd robi w tym towarzystwie klimatycznych naciągaczy? Dlaczego daje się nabierać na wątpliwej prawdziwości opowieści o grzejącym się klimacie, który można uratować stawiając wiatraki?

Sadźmy lasy, rozbierajmy wiatraki, wychodźmy z Unii Europejskiej

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

[1] https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-zwiazanych-z-3.html

[2] http://stopwiatrakom.eu/w-skrocie/2500-minister-micha%C5%82-kurtyka-zast%C4%85pi%C5%82-prof-jana-szyszk%C4%99-na-stanowisku-prezydenta-konferencji-klimatycznej-cop-24.html

[3] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313300/12519352/dokument349736.pdf

[4] http://stopwiatrakom.eu/wiadomo%C5%9Bci-zagraniczne/2553-unijny-komisarz-ca%C3%B1ete-na-wojnie-z-globalnym-ociepleniem.html

[5] http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2136-naukowe-oszustwo-stulecia-czy-porozumienie-paryskie-oparto-na-niezweryfikowanych,-nierzetelnych-danych-naukowych-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-i.html

[6] http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2483-globalne-ocieplenie,-czyli-o-kilku-prawdziwych-przyczynach-zmian-klimatu.html

[7] http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2445-claude-brasseur-%E2%80%9Eco2-obiegowa-prawda%E2%80%9D.html

stopwiatrakom stopka 1