^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal komisja europejskaZielony komunizm albo śmierć” tak brzmi prawdziwy program Unii Europejskiej przededniu klimatycznego szczytu COP26 w szkockim Glasgow. Gwałtowny wzrost cen energii na rynkach europejskich i ograniczone możliwości produkcji energii w Europie to wciąż za mało, by chociaż w niewielkim stopniu poluzować program transformacji energetycznej, gospodarczej i społecznej zwany „Fit for 55”. Widocznie dopiero całkowite załamanie się rynku dostaw energii i paliw oraz wielotygodniowe blackouty podczas mroźnej zimy spowodują powrót polityków do rzeczywistości. Nic nie wskazuje bowiem na to, by „postępowi, demokratyczni i praworządni” eurokomuniści kiedykolwiek zmądrzeli, gdyż wielokrotnie dawali już oni dowody swojej odporności na jakiekolwiek racjonalne argumenty. Inna sprawa, że realizują oni plan zwany Agendą 2030. Stąd też od dłuższego czasu prezentujemy stanowisko, że Unia Europejska jest narzędziem rozpadu dla organicznych więzi społecznych, niszczenia więzi rodzinnych oraz destrukcji państw narodowych.

Polska polityka i gospodarka znalazły się w unijnej pułapce zastawionej przez eurobiurokratów i globalne elity władzy. Pułapka ta nazywa się polityka klimatyczna, aktualnie występująca pod mało sensownym hasłem „Fit for 55” („Gotowi na 55% redukcji emisji CO2”). Mówiąc o pułapce wskazujemy na całkowitą bezalternatywność propozycji, które oferuje brukselski reżim we współpracy z ONZ, tj. przymusową rezygnację z wydobywania i użytkowania paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej i gazu) połączoną z obowiązkiem instalowania pseudo-odnawialnych źródeł energii bez względu na koszty całej operacji oraz rzeczywistą zdolność do zapewnienia funkcjonowania gospodarki przez „zielone technologie”. Wszystko to odbywa się pod krzykliwymi hasłami „ratowania planety” i „kryzysu klimatycznego” odmienianymi na różne sposoby, mimo że tak naprawdę nic nadzwyczajnego z klimatem się nie dzieje (cykliczność zmian klimatycznych jest oczywista) a tak chętnie przywoływana przez klimatystów „nauka” nawet nie potwierdza, że dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym. Jest go zwyczajnie za mało w atmosferze (ok. 0,04%), ale klimatyści nie przejmują się faktami, gdyż „nauka o klimacie” ustaliła już wszystko i raz na zawsze.

Polskim problemem jest oczywiście głęboko naiwna polityka rządu Morawieckiego – jednego z czołowych heroldów globalistycznej polityki w Polsce, a który bez żadnej społecznej debaty i wyliczenia kosztów zgodził się na nowy unijny cel klimatyczny, czyli osiągnięcie tzw. „neutralności klimatycznej” do 2050 r. Skutki tej decyzji będą prześladować nas przez długie lata, a pozbycie się zobowiązań klimatycznych przez Polskę będzie wymagało olbrzymiego wysiłku politycznego i społecznego. Tak to jest, jak amatorzy i ignoranci zajmują się polityką, choć nie nadają się nawet na sołtysów. Niestety ustrój demokratyczny zdominowany jest przez miernoty, które przy pomocy partii politycznych okupują państwa i zajmują się przekupywaniem obywateli za ich własne pieniądze zabrane im przy pomocy podatków i danin publicznych. Podejście to nie wyklucza też poglądu, że osoby postawione na świeczniku władzy, mimo braku niezbędnych umiejętności i zalet, są jednak zadaniowane przez osoby trzecie, pozostające w ukryciu. Ale są to jedynie nasze podejrzenia. Szkoda tylko Polski, bo akurat czasy wymagają wybitnego przywództwa.

P035582003002 725539

Źródło: https://ec.europa.eu/

Destrukcyjna rola Unii Europejskiej

Szczególnie szkodliwą działalność na niwie politycznej uprawia operetkowa instytucja zwana „Parlamentem Europejskim”, a która zdominowana jest przez klimatycznych ORMO-wców. Wywierają oni silną presję na Państwa członkowskie UE, by poddały się one programowi „zielonej transformacji” i zrezygnowały z politycznej i gospodarczej samodzielności oraz budowy przestrzeni dobrobytu dla własnych obywateli w oparciu o paliwa kopalne. Mało kto czyta unijne dokumenty, choć warto to czynić chociażby po to, by mieć wyobrażenie o skali zagrożenia, jaka płynie ze strony unijnych włodarzy i nie powtarzać bezrefleksyjnie propagandy, którą codziennie sączą nam media głównego ścieku. To media są jednym ważniejszych narzędzi rewolucji społecznej i gospodarczej, którą przeprowadzają globalne ośrodki władzy. Bez nich cały ten klimatyczny cyrk nie miałby najmniejszych szans na realizację. Ciekawi jesteśmy jak „klimatolubne” media poradzą sobie z wytłumaczeniem masom, że mroźna zima jest efektem … globalnego ocieplenia.

Zarówno Parlament Europejski, jak i Komisja zdominowane są przez bełkotliwą ideologię klimatyzmu, której prawdziwym celem jest przechwycenie pełni władzy przez unijne ośrodki władzy kosztem państw członkowskich Unii Europejskiej. Stąd ten pośpiech i narzucanie wciąż nowych celów klimatycznych oraz ekspansja klimatyzmu na nowe obszary, jak transport, rolnictwo czy budownictwo. „Walka z klimatem” to marketingowy pretekst wokół którego budowana jest narracja o konieczności zmian społecznych i gospodarczych, polegająca na przejęciu wszystkich kompetencji publicznych przez Komisję Europejską. Uparcie stawiana jest teza o tym, iż „kryzys klimatyczny ma charakter globalny”, a z tym sobie państwa narodowe „nie poradzą”.

Wystarczy przeczytać oficjalne unijne dokumenty czy też komunikaty prasowe, by samodzielnie dojść do takich właśnie wniosków. Na początek cytat z wypowiedzi samej Przewodniczącej Komisji – Ursuli von der Leyen, która z ramienia Unii Europejskiej będzie brała udział w COP26.

„Komisja będzie naciskać na wszystkie strony, aby wypełniły zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego i ograniczyły emisje gazów cieplarnianych. Będziemy również wzywać kraje rozwinięte do zwiększenia ich finansowania na rzecz klimatu, aby osiągnąć uzgodniony w Paryżu cel 100 miliardów dolarów, na który UE przeznacza już ponad 25 miliardów dolarów i rośnie, oraz będziemy pracować nad sfinalizowaniem „Paryskiego Zbioru Zasad”.

Przemawiając przed COP26, Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: „W połowie stulecia trwa światowy wyścig o zerową emisję netto. Pracując razem, wszyscy możemy być zwycięzcami. Na COP26 mamy obowiązek chronić naszą planetę dla przyszłych pokoleń. W Europie mamy wszystko, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. i obniżyć emisje o co najmniej 55% do 2030 r. W Glasgow będę wzywać innych światowych przywódców, by zrobili to samo; wprowadzać innowacje i inwestować w nową, bardziej zrównoważoną strategię wzrostu. Krótko mówiąc, aby prosperować i budować zdrowsze społeczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu lepszej przyszłości naszej planety.” [1]

Zastanawiające jest to, kogo ta kobieta reprezentuje poza samą sobą? W czyim imieniu „będzie naciskać” i „będzie wzywać”. A przecież nie ma ona żadnego mandatu do reprezentowania kogokolwiek, a zwłaszcza polskich interesów, a zachowuje się tak, jakby była imperatorową Europy wyłącznie uprawnioną do zajmowania głosu. Jest to typowy przykład buty eurobiurokratów, którym się wydaje, że mogą decydować o „całej Europie”, choć nikt jej nie wybierał i nikt na nią nie głosował. Widać dzisiaj wyraźnie, jak bardzo mylił się premier Morawiecki udzielając jej poparcia przy wyborze nowego składu Komisji Europejskiej.

Także Frans Timmermans, główny odpowiedzialny za tzw. „Europejski Zielony Ład” przedstawiał swoją wizję ratowania klimatu: „Konieczne jest czerpanie z wagi nauki, poparcia społecznego i intensywnej kontroli publicznej, które przyniosą kolejne dwa tygodnie, aby podjąć odważne kroki na rzecz globalnego działanie dotyczące klimatu. Tylko pracując razem możemy chronić przyszłość ludzkości na tej planecie. W ostatnich tygodniach współpracowałem z partnerami ze wszystkich kontynentów, aby utorować drogę do przyszłych rozmów. Wszyscy musimy działać już teraz, aby sfinalizować zasady porozumienia paryskiego, przyspieszyć redukcję emisji i zapewnić potrzebne światu finansowanie klimatyczne. [1]

Znowu te nieznośne „wszyscy musimy” i „konieczne jest”, które tworzy presję na robienie czegoś z tym „niesfornym” klimatem, który nie chce się słuchać Komisji Europejskiej, a już szczególnie Fransa. Śmieszy nas też to, że Timmermans powołuje się na autorytet nauki – „Konieczne jest czerpanie z wagi nauki” – choć traktuje samą naukę, jak pijak latarnię, chce się oprzeć na niej, a nie zwraca uwagi na to, że oświeca ona drogę.

Parlament Europejski oficjalnie wzywa do wdrożenia zielonego komunizmu

W tym miejscu warto uważnie przyjrzeć się jeszcze jednej sprawie, tj. „Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2021 r. (COP26) w Glasgow”, która stanowi swoiste kompendium wiedzy o ideologii „klimatyzmu” w wydaniu unijnych elit władzy. [2] Lektura tego dokumentu jest bardzo trudna, gdyż jest to intelektualny bełkot według najlepszych sowieckich wzorców nowomowy. Jednak uważne zapoznanie się z Rezolucją dostarcza mnóstwa informacji w zakresie sposobu myślenia eurobiurokratów i ich prawdziwych planów na przyszłość. Poniżej cytat z pkt 74 Rezolucji, który jest doskonałą próbką manipulacyjnego języka nowych elit władzy:

„wspólnie stawiamy czoła globalnym wyzwaniom, należy go zatem potraktować jako pobudkę do ambitniejszego i w większym stopniu kolektywnego działania; podkreśla potrzebę budowania odporności przez wyciągnięcie z obecnego kryzysu wszystkich wniosków dotyczących niewystarczających zdolności planowania kryzysowego i reagowania kryzysowego w dziedzinie zdrowotnej, gospodarczej i społecznej; ostrzega, że kryzys związany z COVID-19 niweczy postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju i zwiększa skrajne ubóstwo w krajach rozwijających się oraz pogłębia zadłużenie”

Warto wskazać najważniejsze wnioski płynące z lektury Rezolucji, gdyż dzięki temu będziemy mogli przeciwdziałać implementacji nowego porządku do naszej rzeczywistości i rozbijania fałszywych mitów wbijanych nam codziennie do głów przez sprzedajne media i skorumpowanych polityków.  

1) Walka z klimatem jest wygodnym pretekstem do narzucania nowego modelu globalnej władzy opartego o scentralizowane ośrodki decyzyjne według schematu wskazanego w Agendzie 2030 opracowanej przez ONZ

„działanie na rzecz klimatu jest jednym z celów zrównoważonego rozwoju ONZ, przyjętym przez państwa członkowskie ONZ w 2015 r. jako część Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” (pkt U Rezolucji)

„zmiana klimatu i utrata różnorodności biologicznej należą do największych wyzwań dla ludzkości oraz że wszystkie rządy na całym świecie muszą zrobić wszystko co w ich mocy, aby im przeciwdziałać.” (pkt 1 Rezolucji)

„współpraca międzynarodowa, zaangażowanie podmiotów niepaństwowych, solidarność oraz spójne działania oparte na nauce i niezachwiane zobowiązanie do realizacji bardziej ambitnych celów są niezbędne, aby spełnić nasz wspólny obowiązek, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia i zapobieganie utracie różnorodności biologicznej, a tym samym do ochrony całej planety i ogólnego dobrostanu; odnotowuje w tym względzie apel Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa, który wzywa wszystkie rządy na całym świecie do ogłoszenia stanu kryzysu klimatycznego do czasu, gdy świat osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto” (pkt 1 Rezolucji)

„światowe emisje gazów cieplarnianych muszą pilnie przestać rosnąć, a następnie drastycznie się zmniejszyć, wszystkie strony powinny zwiększyć wysiłki i zaktualizować swoje ustalone na poziomie krajowym wkłady zgodnie z celami porozumienia paryskiego, oraz wzywa w szczególności UE i wszystkie państwa grupy G20 do objęcia światowego przywództwa w tym zakresie, a także do zobowiązania się do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r.” (pkt 18 Rezolucji)

2) Epidemia COVID-19, jako operacja fałszywej flagi, jest wygodnym pretekstem do przeprowadzenia resetu politycznego i gospodarczego oraz wprowadzenia „nowego, lepszego, zielonego ustroju”, czyli nowej wersji komunistycznego raju, tj. gułagu.

„odbudowę gospodarczą należy wykorzystać jako wyjątkową okazję do przyspieszenia tempa transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i zapewnienia realizacji planów ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 °C poprzez opracowanie modelu społeczno-gospodarczego, w którym uwzględnione zostaną ograniczenia planety” (pkt Y Rezolucji)

„zmiana systemowa” oznacza fundamentalną, przekształcającą i przekrojową formę zmiany, która wiąże się z poważnymi przesunięciami i zmianą orientacji pod względem celów systemu, zachęt, technologii, praktyk i norm społecznych, a także w systemach wiedzy i podejściach do zarządzania; mając na uwadze, że w przypadku podstawowych systemów społecznych oznacza to przemyślenie nie tylko technologii i procesów produkcyjnych, lecz także wzorców konsumpcji i stylu życia, z uwzględnieniem bardziej zrównoważonych alternatyw, skupiających się np. na dobrostanie i odporności” (pkt Z Rezolucji)

„podkreśla możliwości, jakie stwarza solidna strategia wzrostu na rzecz odbudowy po kryzysie związanym z COVID, nie tylko w celu przezwyciężenia kryzysu gospodarczego, ale także w celu dalszego rozwoju ekologicznej i zrównoważonej gospodarki UE poprzez dokonanie transformacji cyfrowej i ekologicznej” (pkt 101 Rezolucji)

3) Eliminacja paliw kopalnych z powszechnego użycia w światowej gospodarce ma umożliwić pełne podporządkowanie całych społeczeństw globalnym elitom władzy, gdyż własne źródła energii to warunek niezależności politycznej i gospodarczej każdego państwa

„podkreśla znaczenie jak najszybszego wyeliminowania wszystkich paliw kopalnych”

„osiągnięcie celu 1,5 °C wymaga, by od 2021 r. nie zezwalano na eksploatację żadnych nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz by nie budowano nowych ani nie rozbudowywano kopalń węgla”

„uznaje, że paliwa kopalne nie odgrywają długoterminowej roli w koszyku energetycznym UE i wzywa państwa członkowskie, by we współpracy z Komisją przyjęły krajowe plany w celu jak najszybszego wyeliminowania wszystkich paliw kopalnych, tak aby najpóźniej do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną” (pkt 7 Rezolucji)

„podkreśla potrzebę pilnego zaprzestania dopłat do paliw kopalnych i innych szkodliwych dla środowiska dopłat w UE i na całym świecie; zauważa, że dopłaty do paliw kopalnych w UE wynoszą około 50 mld euro i wzywa wszystkie państwa członkowskie do wdrożenia konkretnych strategii politycznych, harmonogramów i środków na potrzeby stopniowego wycofywania wszystkich bezpośrednich i pośrednich dopłat do paliw kopalnych najpóźniej do 2025 r.” (pkt 77 Rezolucji)

„zachęca UE do odegrania czołowej roli w promowaniu systemu ustalania opłat za emisję dwutlenku węgla jako skutecznego narzędzia polityki klimatycznej w ramach szerszych ram regulacyjnych, do zbadania powiązań i innych form współpracy z istniejącymi obecnie systemami ustalania opłat za emisję dwutlenku węgla w państwach i regionach trzecich, a także do przyspieszenia opłacalnego zmniejszania emisji na świecie i jednocześnie do ograniczenia ryzyka ucieczki emisji gazów cieplarnianych” (pkt 95 Rezolucji)

„podkreśla potrzebę dalszej dekarbonizacji przemysłu europejskiego i dalszego wsparcia UE dla tego przedsięwzięcia” (pkt 98 Rezolucji)

4) Narzucanie korzystania z pseudo-odnawialnych źródeł energii wszystkim krajom jest celowym działaniem, gdyż umożliwia pełne kontrolowanie ich rozwoju gospodarczego (cele klimatyczne) przez rynki finansowe oraz szantaż polityczny przy pomocy technologii (finansowanie wyłącznie wybranych technologii)

„podkreśla kluczową rolę energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej w przechodzeniu na gospodarkę neutralną dla klimatu”

„podkreśla znaczenie zwiększenia celów w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej, aby najpóźniej do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną i spełnić wymogi porozumienia paryskiego, korzystając z możliwości, jakie daje obecny spadek kosztów energii odnawialnej i technologii magazynowania” (pkt 37 Rezolucji)

„UE i jej państwa członkowskie są głównym źródłem publicznego finansowania działań związanych ze zmianą klimatu” (pkt 70 Rezolucji)

„niezbędne jest, aby najważniejsze międzynarodowe instytucje finansowe szybko przyjęły i rozwijały rozwiązania wykorzystujące zasadę zielonego finansowania w celu skutecznego obniżenia emisyjności gospodarki światowej; przypomina o roli EBI jako banku klimatycznego UE oraz przyjętym niedawno przez ten bank planie działania [Climate Bank Roadmap] i zaktualizowanej polityce kredytowania energetyki” (pkt 75 Rezolucji)

5) Unia Europejska jest jednym z kluczowych obszarów, gdzie aktualnie testuje się mechanizmy wdrażania nowych rozwiązań politycznych i gospodarczych, które mają służyć zapewnieniu globalnej kontroli społeczeństw oraz nowoczesnych technik manipulacji społecznych

„uważa za niezwykle ważne, by UE zapewniła sobie przewagę pioniera i odgrywała rolę przewodnią poprzez dawanie przykładu”

„COP26 ma największe znaczenie dla europejskiego sektora przemysłowego i energetycznego od czasu podpisania porozumienia paryskiego w 2015 r., ponieważ Unia wyznaczyła drogę do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. i uruchomiła pakiet „Fit for 55”; uważa, że dobrobyt gospodarczy, spójność społeczna, tworzenie miejsc pracy, zrównoważony rozwój przemysłowy i polityka klimatyczna powinny wzajemnie się wzmacniać” (Punkt 97 Rezolucji)

„uważa, że COP26 stanowi okazję do wznowienia wysiłków na rzecz osiągnięcia celów porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w szczególności celu 13 (Działania w dziedzinie klimatu); jest zdania, że Agenda 2030 musi stanowić plan działania na rzecz bardziej ekologicznej, sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości” (pkt 120 Rezolucji)

Jeśli Polska i Polacy mają przetrwać i dalej się rozwijać, to trzeba robić dokładnie odwrotnie niż proponują eurokomunistyczne elity władzy. Inaczej wcześniej czy później obudzimy się w nowoczesnej i niezwykle postępowej wersji sowieckiego gułagu. Będzie kolorowo, demokratycznie, tolerancyjnie i ekologicznie – miska suchej karmy z owadów i łajna na cały dzień będzie musiała wystarczyć. Jak podkreśla Klaus Schwab – jeden z projektodawców nowego systemu opresji ludzkości – ludzie nie będą mieli niczego i będą zadowoleni. Oby nigdy mu się to nie udało.

Opracowanie i komentarz

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

(1) Komunikat prasowy Komisji Europejskiej przed COP26 w Glasgow: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5623 - publ. z dn. 28.10.2021 r.

(2) Z tekstem rezolucji można zapoznać się tutaj: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0437_PL.html  


Wszechobecna propaganda klimatyczna w mediach głównego nurtu oparta jest o kilka mitów, które są nieustannie promowane wbrew oczywistym faktom i elementarnej wiedzy naukowej, zwłaszcza mit o szkodliwości dwutlenku węgla i jego szczególnej roli gazu cieplarnianego. Poglądy przeciwne i poddające w wątpliwość „ustaloną naukę o klimacie” są zaciekle eliminowane z obiegu publicznego, wszystko po to, by nie dopuścić do powstania nawet najmniejszych wątpliwości wśród polityków, dziennikarzy i wyborców, a już szczególnie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W ten sposób bełkot klimatyczny rozlewa się po infosferze publicznej i uniemożliwia rzetelną debatę o przyczynach, skutkach i kosztach „walki z klimatem”. Skala manipulacji i dezinformacji jest na tyle duża, że konieczne jest posługiwanie się zupełnie innymi pojęciami umożliwiającymi prawidłowe nazwanie rzeczywistości bez jej przeinaczania. Prawda sama się nie obroni i wymaga codziennej pracy a zwłaszcza posługiwania się innym językiem niż klimatyczni histerycy i naciągacze. Dlatego misją naszego portalu jest obrona prawdy naukowej i polskich interesów politycznych oraz gospodarczych w czasach inwazji post-prawd, kłamstw i przeinaczeń.

Wszystkim naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy. Portal utrzymuje się wyłącznie z prywatnych datków i nie korzystamy z żadnych publicznych pieniędzy. Takie finansowanie gwarantuje nam pełną niezależność a Czytelnikom publikacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Prosimy o wpłaty na konto w PKO BP SA: 53 1020 2791 0000 7102 0316 5867

Tytuł wpłaty: "Darowizna na stopwiatrakom.eu"

Dziękujemy Państwu za życzliwe wsparcie!