^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wiadomosci zagraniczneW dniu 11 października 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. gospodarczych i finansowych poświęcone sprawom zmian klimatu. Jest to pokłosie ratyfikacji Porozumienia Paryskiego przez Unię Europejską. Mało kto czyta oficjalne dokumenty, więc warto zapoznać się z konkluzjami z tego akurat posiedzenia ministrów gospodarki, by zrozumieć sposób myślenia o polityce klimatycznej na szczeblu europejskim. Dokument jest trudny i pisany urzędniczą nowomową, ale dobrze odzwierciedla idee, które leżą u podstaw ekspansji OZE.

Pełny tekst konkluzji:

„1. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE cel porozumienia paryskiego, który zakłada sprawienie, by przepływy finansowe były zgodne ze ścieżką w kierunku niskiej emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmianę klimatu. POWTARZA, że wymaga to indywidualnych i zbiorowych działań wszystkich stron.

2. POTWIERDZA, że UE i jej państwa członkowskie są zdecydowane intensywniej uruchamiać środki na finansowanie działań w związku ze zmianą klimatu, w ramach globalnych wysiłków, pod kierunkiem krajów rozwiniętych, w szczególności po to, by w dziedzinie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej pomóc krajom rozwijającym się realizować ich krajowe strategie, zwłaszcza wkłady ustalone na szczeblu krajowym. ZWRACA UWAGĘ NA to, że UE i niektóre jej państwa członkowskie ogłosiły – podczas 21. konferencji stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), która odbyła się w Paryżu – że w nadchodzących latach przewidują zwiększenie kwot publicznego finansowania działań w związku ze zmianą klimatu, co jednocześnie zwiększa przewidywalność. ZAZNACZA, że UE i jej państwa członkowskie zapewniają znaczną część publicznego finansowania działań w związku ze zmianą klimatu, i PODKREŚLA, że potrzebny jest sprawiedliwy podział obciążeń między kraje rozwinięte oraz poszerzenie w przyszłości grona podmiotów wnoszących wkład w finansowanie tych działań. PODKREŚLA, jak ważne jest przyjęcie zorientowanego na wyniki punktu widzenia na finansowanie działań w związku ze zmianą klimatu, przy zapewnieniu jak największego wpływu przekazywanych i uruchamianych środków finansowych.

3. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE prace prowadzone przez kraje rozwinięte nad przygotowaniem konkretnego planu działania na rzecz osiągnięcia celu w postaci wspólnego uruchamiania 100 mld USD rocznie do 2020 r. na działania w dziedzinie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, z wykorzystaniem szerokiej gamy źródeł, publicznych i prywatnych, dwustronnych i wielostronnych, w tym alternatywnych źródeł finansowania, w kontekście znaczących działań łagodzących i przejrzystej realizacji. OCZEKUJE sfinalizowania tego planu działania przed COP22 UNFCCC.

4. POTWIERDZA, że UE i jej państwa członkowskie są zdecydowane uruchomić przypadającą na nie część środków w ramach celu przyjętego przez kraje rozwinięte i zakładającego uruchamianie 100 mld USD rocznie do 2020 r. – a także później, aż do 2025 r. – na działania w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, z wykorzystaniem wielu różnych źródeł, instrumentów i kanałów.

5. POWTARZA, że publiczne finansowanie działań w związku ze zmianą klimatu będzie nadal odgrywać istotną rolę. POTWIERDZA, że UE i jej państwa członkowskie będą w dalszym ciągu zapewniać publiczne finansowanie działań w związku ze zmianą klimatu na cele odnoszące się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej.

6. ZWRACA SIĘ do Komisji o przedstawienie przeglądu finansowania działań w związku ze zmianą klimatu przez UE i jej państwa za rok 2015, aby Rada mogła zatwierdzić ten wkład przed COP 22 UNFCCC.

7. PODKREŚLA, jak ważne jest zwiększenie zasobów na wsparcie tych krajów rozwijających się, które są szczególnie narażone na negatywne skutki zmiany klimatu i które mają znaczące ograniczenia w zakresie zdolności.

8. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE także zobowiązania podjęte przez większość wielostronnych banków rozwoju, aby w większym stopniu uwzględniać kwestie łagodzenia zmiany klimatu, przystosowywania się do niej i odporności na nią we wszystkich ich portfelach i w ramach ich mandatów, w tym ich zobowiązania dotyczące zwiększenia inwestycji związanych z klimatem. ZACHĘCA międzynarodowe i regionalne instytucje finansowe oraz agencje ONZ do przekazania Stronom – za pośrednictwem sekretariatu UNFCCC – informacji na temat tego, w jaki sposób uwzględniają one cele dotyczące klimatu i środki w dziedzinie odporności na zmianę klimatu w swoich programach z zakresu pomocy rozwojowej i programach dotyczących finansowania działań w związku ze zmianą klimatu.

9. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE istotne wkłady w ramach finansowania działań w związku ze zmianą klimatu przez niektóre gospodarki wschodzące i kraje rozwijające się. ZWRACA UWAGĘ NA TO, że porozumienie paryskie zachęca Strony, inne niż Strony zobowiązane na mocy konwencji, do zapewniania lub dalszego zapewniania zasobów finansowych na zasadzie dobrowolności.

10. UZNAJE, że sektor prywatny jest jednym z głównych źródeł finansowania działań w związku ze zmianą klimatu i innych odnośnych przepływów inwestycyjnych. PRZYZNAJE, że finansowanie przez sektor prywatny uzupełnia, ale nie zastępuje finansowania przez sektor publiczny, w sytuacji gdy finansowanie publiczne jest potrzebne. ODNOTOWUJE, że UE posiadają i będą nadal rozwijać szeroki zestaw instrumentów służących uruchamianiu finansowania przez sektor prywatny na rzecz międzynarodowych działań w związku ze zmianą klimatu, łącznie z uruchomionym lokalnym finansowaniem przez sektor prywatny.

11. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE fakt, że porozumienie paryskie jest wyraźnym sygnałem dla sektora prywatnego do przekierowania przepływów finansowych na inwestycje niskoemisyjne i odporne na zmianę klimatu. ODNOTOWUJE bieżące działania wewnątrz UE zmierzające do dostosowania zachęt inwestycyjnych do celów klimatycznych UE, np. za pomocą unii rynków kapitałowych i planu inwestycyjnego dla Europy; w tym kontekście POZYTYWNIE ODNOSI SIĘ DO prac grupy G20 i Rady Stabilności Finansowej będących ważnym wkładem w przekierowanie inwestycji prywatnych. PODKREŚLA, że ustalanie cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla jest jednym z najważniejszych elementów otoczenia sprzyjającego przekierowywaniu inwestycji, co można zrealizować za pomocą różnych narzędzi, w tym regulacji, handlu uprawnieniami do emisji i podatków. W tym kontekście WSPIERA inicjatywy związane z ustalaniem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a także inicjatywy promujące stopniowe wycofywanie dotacji o skutkach szkodliwych dla środowiska i gospodarki oraz m.in. wycofywanie finansowania na rzecz projektów wysokoemisyjnych.

12. PODKREŚLA wysiłki UE i jej państw członkowskich służące zwiększeniu uruchamianego finansowania działań w związku ze zmianą klimatu przedstawione w informacjach na temat strategii i koncepcji za 2016 r. PRZYPOMINA, że zwiększanie finansowania działań w związku ze zmianą klimatu jest procesem ciągłym, który idzie w parze z działaniami rządów służącymi rozwijaniu sprzyjających warunków, strategii inwestycyjnych, projektów i programów; wszystkie te strategie, projekty i programy powinny obejmować działania sektora prywatnego. W tym kontekście Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE działania podjęte przez kraje rozwijające się.

13. ZWRACA UWAGĘ NA to, jak ważne jest wspieranie przystosowywania się do zmiany klimatu, aby pomóc w uwzględnianiu celów związanych z klimatem w strategiach rozwojowych krajów rozwijających się i w budowaniu źródeł utrzymania, które w coraz większym stopniu będą odporne na zmianę klimatu. PODKREŚLA znaczenie osiągnięcia równowagi pomiędzy finansowaniem przystosowywania się do zmiany klimatu a finansowaniem jej łagodzenia zgodnie z własnymi priorytetami i celami poszczególnych krajów oraz ZAZNACZA, że UE i jej państwa członkowskie wspólnie dokładają i będą nadal dokładać starań, aby znaczna część publicznego finansowania działań w związku ze zmianą klimatu była skierowana na przystosowywanie się do zmiany klimatu, zwłaszcza poprzez odpowiadanie na potrzeby najbiedniejszych i szczególnie narażonych krajów rozwijających się, takich jak kraje najsłabiej rozwinięte i małe rozwijające się państwa wyspiarskie.

14. ZWRACA UWAGĘ NA TO, że ramy przejrzystości będą miały kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia porozumienia paryskiego poprzez poprawę rozliczalności finansowania działań w związku ze zmianą klimatu. PODKREŚLA, że ramy te powinny zapewnić jasność co do zapewnianego, uruchamianego i otrzymywanego wsparcia, w tym na działania mające zapewnić spójność przepływów finansowych ze ścieżką w kierunku niskich emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmianę klimatu, również z myślą o wykorzystaniu w globalnym przeglądzie. Ramom tym powinny towarzyszyć jasne i wspólne metody opierające się na istniejących metodach i postępach poczynionych w przygotowaniu badania OECD/CPI. POPIERA opracowywanie zasad rachunkowości dotyczących zasobów finansowych udostępnianych i uruchamianych w drodze interwencji publicznych w celu wiarygodnego odzwierciedlenia wysiłków Stron, z uwzględnieniem wszystkich stosownych źródeł finansowania. OCZEKUJE dokonywanych co dwa lata przez Stały Komitet ds. Finansowania oceny i przeglądu przepływów środków w zakresie finansowania działań w związku ze zmianą klimatu w celu ukierunkowania dalszych prac dotyczących monitorowania, raportowania i weryfikacji wsparcia.

15. PODKREŚLA znaczenie wsparcia na rzecz budowania zdolności w zakresie planowania łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej oraz skutecznej i wydajnej realizacji. ZWRACA ponadto UWAGĘ NA potrzebę opracowania wykazu atrakcyjnych projektów i programów, aby zoptymalizować zasoby finansowe i maksymalnie zwiększyć skuteczność, a także NA znaczenie dostępności środków finansowych dla krajów rozwijających się oraz przyciągania finansowania ze źródeł prywatnych. PODKREŚLA ciągłe wsparcie UE i państw członkowskich na rzecz budowania zdolności krajów rozwijających się będących w potrzebie, w tym w dziedzinie współpracy technologicznej. KŁADZIE NACISK NA TO, jak ważne jest zapewnienie skutecznego dostępu do zasobów finansowych w celu wspierania realizowanych przez kraje strategii poprzez uproszczone procedury zatwierdzające w kontekście mechanizmu finansowego i zwiększonego wsparcia na rzecz gotowości dla krajów rozwijających się, w szczególności krajów najsłabiej rozwiniętych i małych rozwijających się państw wyspiarskich.

16. UZNAJE i POPIERA znaczenie ambitnej globalnej realizacji wkładów ustalonych na szczeblu krajowym. ZWRACA UWAGĘ, że współpraca na rzecz rozwoju prowadzona przez UE i państwa członkowskie z krajami trzecimi powinna w pełni uwzględniać synergie między celami w zakresie klimatu i celami zrównoważonego rozwoju przyjętymi w ramach programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, planu działania z Addis Abeby dotyczącego finansowania rozwoju oraz innych programów międzynarodowych. ZAZNACZA, że kluczowe znaczenie będzie miała koordynacja działań między zainteresowanymi podmiotami w zakresie finansowania w celu wsparcia realizacji wkładów ustalonych na szczeblu krajowym: każda instytucja będzie musiała działać we współpracy i w koordynacji z pozostałymi, aby zoptymalizować wyniki osiągnięte w praktyce.

17. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE fakt, że mechanizm finansowy konwencji posłuży za mechanizm finansowy porozumienia paryskiego. PODKREŚLA rolę Zielonego Funduszu Klimatycznego jako jednego z kluczowych wielostronnych instrumentów mających wspierać kraje rozwijające się w promowaniu modelowego przejścia w kierunku rozwoju niskoemisyjnego i odpornego na zmianę klimatu. Z APROBATĄ PRZYJMUJE zatwierdzenie kolejnych projektów i programów, a PONADTO WYRAŻA ZADOWOLENIE Z zatwierdzenia strategicznego planu Zielonego Funduszu Klimatycznego i jego ambitnego celu zakładającego zwiększenie wpływu tego funduszu na inicjowanie procesu przemian. ZWRACA UWAGĘ NA to, że znaczny udział zadeklarowanych (47%) i udostępnionych środków finansowych pochodzi od państw członkowskich UE. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE wkłady do Zielonego Funduszu Klimatycznego pochodzące od krajów rozwijających się i WZYWA wszystkie kraje, które mogą wnieść wkład, aby to zrobiły”.

Redakcja stopwiatrakom.eu

Źródło:

http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/10/11-ecofin-conclusions-climate-change/